Background

ความเป็นมา/วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฐานข้อมูล จำนวน สภาพปัญหาความต้องการ.ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ คนพิการ ผู้ดูแล ผู้มีแนวโน้มจะพิการในจังหวัดนนทบุรี
• เพื่อบริการกลุ่มเป้าหมายให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานส่งต่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการด้านการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน ด้านอาชีพ ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ
• พิทักษ์สิทธิและคุ้มครองสวัสดิภาพ ขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
• บูรณาการงานด้านคนพิการร่วมกับบุคคล หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายให้ได้เข้าถึงสิทธิและเสรีภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

1. คนพิการ
2. ผู้ดูแลคนพิการ
3. ผู้มีแนวโน้มจะพิการ