Background

สถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด
สถิติการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ ปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด
สถิติการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม 60 - มิถุนายน 61
ดาวน์โหลด
สถิติการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด