Background

สอบถามข้อมูล / ขอรับบริการได้ที่

สอบถามข้อมูล / ขอรับบริการได้ที่

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชั้น 3

โทรสาร :

02 157 3863

ตั้งอยู่ ณ

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (แห่งที่ 2) เลขที่ 19 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000