<
Background

ผลการดำเนินงาน

 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในงานด้านคนพิการแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และแกนนำเครือข่ายในจังหวัดนนทบุรี”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในงานด้านคนพิการแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และแกนนำเครือข่ายในจังหวัดนนทบุรี

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560

 ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ย้อนกลับ