<
Background

ผลการดำเนินงาน

 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title

ผลการดำเนินงาน (มอบรถโยก) ปีงบประมาณ 2561

ตามโครงการการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบรถสามล้อโยกให้กับคนพิการ ในพื้นที่ 6 อำเภอ จ.นนทบุรี (ปีที่ 2) ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

คนพิการและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบจ.นนทบุรี ขอขอบคุณ

#.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุน บุคลากรการลงพื้นที่ให้บริการในเชิงรุก  รวมทั้งสมาคมคนพิการนนทบุรี และอาสาสมัครจิตอาสาที่ร่วมงานในครั้งนี้

ซึ่งยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้ เนื่องจากการเดินทางไม่สะดวก ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และไม่มีคนพาไปเพราะนอกจากจะพิการแล้ว ยังจะเป็นผู้สูงอายุอีก อีกทั้งคนพิการไม่ทราบสิทธิประโยชน์และหน่วยงานที่ให้บริการ

มีคณะกรรมการประเมินศักยภาพคนพิการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ศูนย์บริการคนพิการ อบจ.นนทบุรี ผู้แทนคนพิการ (นายกสมาคมคนพิการนนทบุรี) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและประเมินศักยภาพ เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนพิการที่เหมาะสมในการใช้รถโยก (ลงพื้นที่เมื่อ 18-20,27 มิถุนายน 2561 รวม 22 ราย)

การส่งมอบรถโยก ในวันนี้ที่ 9-10 สิงหาคม 2561 จำนวน 12 ราย โดยมีการประเมินซ้ำ แนะนำการใช้งาน และทดลองการใช้งานจริง รวมทั้งแนะนำการปรับ ดัดแปลง ในกรณีสลับข้างเบรค เพิ่มความยาวแกนคันโยก และการติดเบรคเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

ย้อนกลับ