<
Background

ผลการดำเนินงาน

  • entry title
  • entry title
  • entry title
  • entry title
  • entry title
  • entry title
  • entry title
  • entry title
  • entry title
  • entry title

ผลการดำเนินงาน (ลงพื้นที่) ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และให้การช่วยเหลือคนพิการและผู้มีแนวโน้มจะพิการ

อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

โดย

ทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อาสาสมัครศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

 

 

ย้อนกลับ