Background

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด
พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
ดาวน์โหลด