Background

สาระน่ารู้

พม.ดูแลคนพิการเข้าถึงบริการสุขภาพ หลัง COVID-19 ระบาด
ดาวน์โหลด
นักวิจัย สกสว.เจ๋ง ผลิต "มือเทียมกล" ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อเพื่อคนพิการ
ดาวน์โหลด
พม.เปิดศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ 4 จุดแบบ One-Stop Service
ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการขอเบิกค่าพาหนะนำพาคนพิการไปรับบริการตามสิทธิ
ดาวน์โหลด
โบรชัวร์ วางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย
ดาวน์โหลด
โบรชัวร์ แผ่นพับคู่มือสำหรับชุมชน
ดาวน์โหลด
โบรชัวร์ แผ่นพับกล้ามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม
ดาวน์โหลด
โบรชัวร์ แผ่นพับภาวะแขนขาพิการแต่กำเนิด
ดาวน์โหลด
โบรชัวร์ ภาวะหลอดประสาทไม่ปิด
ดาวน์โหลด
โบรชัวร์ ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
ดาวน์โหลด
โบรชัวร์ กลุ่มอาการดาวน์
ดาวน์โหลด
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง
ดาวน์โหลด
การรับมือกับโรคที่มาในฤดูร้อน
ดาวน์โหลด
สิทธิการสาธารณสุขและการบริการทางการแพทย์
ดาวน์โหลด
เปิดให้บริการ จดทะเบียน ต่ออายุ บัตรประจำตัวคนพิการ
ดาวน์โหลด
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรหมดอายุ ชำรุด สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ
ดาวน์โหลด
การดูแลคนพิการออทิสติก
ดาวน์โหลด
การดูแลคนพิการบกพร่องทางการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
การดูแลคนพิการทางสติปัญญา
ดาวน์โหลด
การดูแลคนพิการทางการมองเห็น
ดาวน์โหลด
การดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ดาวน์โหลด
การดูแลคนพิการด้านอารมณ์และจิตใจ
ดาวน์โหลด
รายชื่อสถานพยาบาลที่มีหน่วยทำขาเทียม
ดาวน์โหลด
รายชื่อองค์กรคนพิการ
ดาวน์โหลด